230 زاویه بر نیمه اتوماتیک MMSD 230

230 زاویه بر نیمه اتوماتیک MMSD 230